Panel uživatele

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Uzavření kupní smlouvy – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží (návrh k uzavření kupní smlouvy), popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na samotný vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1. Obecná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zdravotnickeprostredkyzr.cz . Provozovatelem internetového obchodu je Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, Studentská 1699/4, Žďár nad Sázavou, PSČ: 591 01. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatelem internetového obchodu) a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
Dodavatel / Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující / spotřebitel – jefyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je to fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující / nikoli spotřebitel – je právnická osoba-nepodnikatel, podnikatel nejednající v rámci své obchodnínebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující / podnikatel - podnikatel jednající v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti.
Zboží / Věc - jedná se o výrobky z oblasti zdravotnických prostředků, jež prodávající prodává v rámci své podnikatelské činnosti a jež uvádí na svých internetových stránkách ("www.zdravotnickeprostredkyzr.cz").
Uzavření kupní smlouvy - umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání své objednávky. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Prodávající je povinen neprodleně po obdržení elektronické objednávky potvrdit její obdržení formou potvrzujícího e-mailu. Součástí tohoto potvrzení je odkaz na aktuální znění obchodních podmínek prodávajícího. Spotřebitel by měl potvrzující e-mail po dobu platnosti záruky uschovat (nevymazat), a to pro účely případné reklamace. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

II. Uzavření kupní smlouvy
Kupní smlouva se uzavírá na základě objednávky kupujícího. Kupující je povinen uvést v objednávce úplné a pravdivé údaje. Před odesláním objednávky bude umožněno kupujícímu tuto zkontrolovat a případně změnit uvedené údaje. Prodávající je povinen neprodleně po obdržení objednávky potvrdit její obdržení. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky kupujícího, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu kupujícího objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci (spolu s jejím zdůvodněním) na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě doplnění údajů nebo odstranění pochybností kupujícím v přiměřené lhůtě poskytnuté mu prodávajícím, bude objednávka pro prodávajícího závazná. Prodávající je povinen vyřídit řádnou objednávku a odeslat objednané zboží na uvedenou adresu nejpozději do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky. V případě platby předem na účet počíná tato lhůta běžet až okamžikem připsání platby ve stanovené výši na účet prodávajícího. Nebude-li možné zboží odeslat v termínu uvedeném v předchozím odstavci, oznámí neprodleně prodávající tuto skutečnost kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce (spolu s uvedením důvodu prodlení a data předpokládaného odeslání zboží). Kupující je v tomto případě oprávněn od smlouvy odstoupit, a to v období od doručení elektronické zprávy o prodlení s odesláním zboží do okamžiku doručení elektronické zprávy prodávajícího o odeslání zboží na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

III. Dodání zboží a právo na odstoupení od smlouvy
Kupující se zavazuje odebrat objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případné další poplatky spojené s dopravou (např. poštovné, balné, dobírka), na něž byl před odesláním objednávky upozorněn. Kupující nikoli spotřebitel je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu řádně prohlédnout a o případných zjištěných vadách informovat prodávajícího za podmínek stanovených v následujícím článku. Kupujícímu spotřebiteli je obdobný postup doporučen. Kupující, který je spotřebitelem, je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn od kupní smlouvy odstoupit (uplatnit své právo na vrácení zboží) do 14 dnů od dodání zboží Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat své právo na odstoupení tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy odešle prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje snazší prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jedná-li se o smlouvu:
- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
- na dodávku novin, periodik a časopisů
- spočívajících ve hře nebo loterii

Dále je spotřebiteli doporučeno vrátit věc v původním, pokud možno nepoškozeném obalu. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen zaslat odebrané zboží zpět prodávajícímu (resp. mu je vrátit v některé z jeho provozoven). Prodávající je povinen vrátit kupujícímu cenu vráceného zboží (tj. zaplacenou cenu poníženou o případné náklady vynaložené prodávajícím v souvislosti s vrácením zboží) do 5 pracovních dnů ode dne vrácení zboží prodávajícímu, nejpozději však do 30 dnů ode dne účinnosti projevu vůle k odstoupení od smlouvy (kupujícímu nenáleží právo na úhradu částky vynaložené na vrácení zboží). Kupující je oprávněn určit způsob vrácení kupní ceny:
a) bezhotovostním převodem na účet sdělený písemně nebo elektronickou zprávou prodávajícímu nebo
b) zasláním složenky na adresu uvedenou v objednávce (či jinou adresu sdělenou pro tento případ písemně nebo elektronickou zprávou prodávajícímu) nebo
c) vrácením kupní ceny v hotovosti na provozovně prodávajícího. Pokud kupující při projevu vůle k odstoupení od smlouvy neurčí způsob vrácení kupní ceny, vrátí ji prodávající zasláním složenky na adresu uvedenou v objednávce.

IV. Reklamace vad zboží
Je-li kupujícím spotřebitel a není-li na záručním listu uvedena záruční doba delší, je na veškeré zboží poskytována zákonem stanovená záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, a kupní smlouva se řídí obchodním zákoníkem, (nákup zboží kupujícím souvisí s jeho podnikatelskou činností, což je prodávajícímu deklarováno zejména uvedením identifikačního čísla - IČ - v objednávce zboží) je kupující povinen oznámit prodávajícímu zjevné vady zboží bez zbytečného odkladu po dodání zboží (nejpozději však do 5 pracovních dnů po dodání zboží). Skryté vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu do 5 pracovních dnů po dni, kdy bylo možné tuto vadu zjistit. Vady zboží je třeba uplatnit nejpozději do konce dvouleté záruční lhůty, jež počíná plynout dnem dodání zboží. Reklamace může být uplatněna v provozovně prodávajícího nebo může být prodávajícímu zaslána písemně nebo elektronickou zprávou. Reklamace by měla obsahovat popis zjištěné vady a volbu nároku, který kupující na základě odpovědnosti za vady vůči prodávajícímu uplatňuje- právo na výměnu zboží, právo na opravu zboží, právo na vrácení kupní ceny (odstoupení od smlouvy), právo na poskytnutí slevy z kupní ceny atd. K reklamaci prosíme přiložit kopii faktury a kopii dokladu o zaplacení reklamovaného zboží (či jiným způsobem doložit koupi zboží u prodávajícího). Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku jejich dlouhodobého užívání (opotřebení), v důsledku jejich užívání v rozporu s pokyny uvedenými v návodu k použití nebo jejich mechanickým poškozením. Prodávající je povinen posoudit reklamaci kupujícího ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. O výsledku tohoto posouzení je povinen kupujícího informovat též bez zbytečného odkladu po posouzení reklamace, jinak se má za to, že reklamace nebyla vyřízena. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Jestliže kupující jednal při uzavření smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se otázky neupravené v těchto obchodních podmínkách obchodním zákoníkem. Níže uvedené odstavce a článek V. se uplatní, jestliže kupující jednal při uzavírání této smlouvy jako spotřebitel (tj. zboží nepořídil jako podnikatel v rámci své podnikatelské činnosti). Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Opětovným vyskytnutím vady se rozumí, pokud se stejná vada objeví potřetí, větším počtem vad se rozumí tři nebo více vad. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. V případě výměny věci začne běžet nová záruční doba. Byla-li vyměněna součástka, na níž byla poskytnuta záruka, začne běžet nová záruční doba pro tuto součástku. Prodávající je povinen na žádost spotřebitele vydat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Záruční list může být nahrazen dokladem o prodeji věci, pokud tento obsahuje údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je to s ohledem na poskytovanou záruku potřebné, prodávající v záručním listě srozumitelným způsobem vysvětlí obsah poskytované záruky, uvede její rozsah, podmínky, dobu platnosti a způsob, jakým je možno uplatnit nároky z ní plynoucí. V záručním listu prodávající zároveň uvede, že poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Nesplněním povinností týkajících se vydání záručního listu není platnost záruky dotčena. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. V případě reklamace prostřednictvím elektronické zprávy prodávajícízašle spotřebiteli toto potvrzení také formou elektronické zprávy, a tobez zbytečného odkladu po přijetí reklamace. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Kupující má právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy pro vady věci popsané v článcích IV. a V., má právo také na úhradu nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

V. Rozpor s kupní smlouvou (§ 616 obč. zák.)
Dodané zboží musí být v souladu s kupní smlouvou, čímž se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá. V případě, že zboží při převzetí kupujícím nebylo ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

VI. Ochrana osobní údajů
Zasláním své objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) byly zpracovávány a vedeny v databázi prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane prodávající nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího. Dále má kupující právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Při zpracovávání osobních údajů plní prodávající povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího (zejména za účelem plnění povinností a výkonu práv z kupních smluv a za účelem zasílání informací o zboží prodávajícího kupujícím), jsou řádně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy (např. sdělení adresy pro doručení zboží). Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

VII. Závěrečná ustanovení
Přílohou těchto obchodních podmínek je ceník uveřejněný spolu s obchodními podmínkami na internetových stránkách prodávajícího. Ceník obsahuje výčet možných způsobů platby kupní ceny a dopravy zboží spolu s uvedením nákladů, jež jsou s dopravou zboží pro kupujícího spojeny. Cena jednotlivého zboží je vždy uvedena u jeho popisu na internetových stránkách prodávajícího (na "www.zdravotnickeprostredkyzr.cz"). Veškeré ceny zde uváděné jsou pro spotřebitele konečné, tj. je včetně DPH, popř. všech dalších zákonných daní a poplatků. Konečná cena je uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky. O této změně bude prodávající v dostatečném předstihu informovat na svých internetových stránkách. Smluvní vztah prodávajícího a kupujícího se vždy řídí obchodními podmínkami platnými v době uzavření dané kupní smlouvy.

TOPlist

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Naše webová stránka ukládá data na vašem zařízení (cookies a úložiště prohlížeče), aby bylo možné identifikovat vaši relaci a dosáhnout základní funkčnosti platformy, zážitku z prohlížení a zabezpečení.
Můžeme ukládat data na vašem zařízení (soubory cookie a úložiště prohlížeče), abychom mohli poskytovat doplňkové funkce, které zlepšují váš zážitek z prohlížení, ukládat některé vaše preference bez uživatelského účtu nebo bez přihlášení, používat skripty a/nebo zdroje třetích stran, widgety atd.
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení